Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder koper: elke wederpartij van Birdland International BV bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden. Onder Birdland International BV valt de handelsnaam Lowland.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Birdland International BV zaken verkoopt en levert van welke aard ook.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of op de overeenkomst zijn slecht geldig indien en zover ze door Birdland International BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Voorwaarden gehanteerd door koper, eventuele inkoopvoorwaarden hieronder begrepen, zijn nimmer van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Birdland International BV zijn aanvaard.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten
Van alle Birdland International BV uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Birdland International BV is eerst gebonden, nadat Birdland International BV een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, ook indien Birdland International BV zich van een tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft bediend. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven treed de factuur daarvoor in de plaats onder de toepassing van de verkoop en leveringsvoorwaarden als door Birdland International BV gehanteerd.

Artikel 4. Levering en risico
4.1 Birdland International BV brengt verzendkosten in rekening voor alle bestellingen met een factuurwaarde lager dan € 350,00
4.2 Bij levering franco gaat het risico van de zaken op de koper over op het tijdstip waarop met het lossen van het transportmiddel wordt begonnen. In andere gevallen gaat het risico van de zaken op koper over op het tijdstip waarop met de belading van het transportmiddel wordt begonnen.
4.3 Bij levering franco zal Birdland International BV de zaken vervoeren tot waar het transportmiddel over een behoorlijk bereikbaar terrein kan komen. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor extra ontstane kosten voor zijn rekening.
4.4 Indien Birdland International BV al dan niet in opdracht van koper, het transport van de zaken regelt, is Birdland International BV vrij in de keuze van verpakkingen, de transporteur, het transportmiddel, de te volgen route en de eventueel af te sluiten transportverzekering.
4.5 Ongeacht of de levering franco plaatsvindt, zijn de goederen nimmer verzekerd, behoudens op uitdrukkelijk schriftelijk op verzoek van de afnemer. De kosten voor een transportverzekering worden immer doorberekend aan afnemer evenals de kosten van extra verpakking en/of vervoer.

Artikel 5. Leveringstijden/levering op afroep
5.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn ten allen tijde indicatief en nimmer bindend. Indien te voorzien is dat een termijn zal worden overschreden, zal Birdland International BV koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien een termijn wordt of zal worden overschreden is Birdland International BV gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum. Overschrijding van een termijn geeft de koper niet het recht bestelde zaken te weigeren. Wanneer bestelde zaken voor koper beschikbaar zijn, doch niet  door koper worden aanvaard, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Birdland International BV
Vanaf dat tijdstip worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
5.2 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Birdland International BV drie maanden na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft Birdland International BV het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie koper binnen vijf werkdagen dient te voldoen. De door koper na sommatie aangegeven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling
6.1 Alle door Birdland International BV opgegeven prijzen zijn netto exclusief omzetbelasting en invoerrechten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Facturering geschied tegen de prijzen die gelden op de dag van levering.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Birdland International BV bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Betaling dien plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook. Bij betaling binnen 10 dagen mag een betalingskorting van 2% in mindering worden gebracht op de goederenwaarde exclusief de omzetbelasting.
6.3 Betaling kan ook bij deellevering worden verlangd.
6.4 Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat in gebreke stelling nodig is. In dat geval is koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerdert met 3%, een en ander onverminderd de overige rechte van Birdland International BV
6.5 Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald is Birdland International BV voortsgerechtigd de rekening gerechtelijk of anderszins te laten incasseren, in wel geval alle hierop betrekking hebbende kosten welke worden gesteld op minimaal 10% van de vordering, voor rekening van de koper komen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Birdland International BV liggende of elke voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die na nakoming van de verplichtingen van Birdland International BV uit een overeenkomst tijdelijk of blijven verhinderd. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of een gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie.
7.2 In geval van overmacht heeft Birdland International BV het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens koper op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Birdland International BV.
7.3 Nakoming in een of meerdere gevallen van overmacht tast het recht van Birdland International BV niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.
7.4 Onder overmacht wordt eveneens verstaan het niet of niet tijdig al dan niet als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid verstrekken van in- of uitvoervergunningen voor bestelde of te leveren goederen dan wel bestanddelen of grondstoffen hiervoor.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden
8.1 Het eigendom van geleverde zaken gaat eerst op koper over, nadat deze volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Birdland International BV ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Koper is gerechtigd over de zaken te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering. Koper verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de nog in eigendom van Birdland International BV toebehorende zaken, tenzij Birdland International BV hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft.
8.2 Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens Birdland International BV als boven omschreven niet nakomt, is Birdland International BV onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom behorende zaken voor rekening van de koper terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Koper is verplicht alle medewerking te verlenen indien Birdland International BV van het recht op terughalen gebruik maakt.
8.3 Birdland International BV behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Birdland International BV gevolg wordt gegeven, is Birdland International BV gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten of te weigeren zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze overeenkomst of wet.
8.4 Koper verplicht zich, wanneer Birdland International BV dat op enig moment verlangt, de door Birdland International BV geleverde zaken en/of vorderingen op derden, welke voortvloeien uit doorverkoop doop koper van deze zaken onverwijld aan Birdland International BV in pand te geven tot zekerheid van nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Birdland International BV, op een van de wijzen beschreven in de artikelen 237 en 239 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen jegens Birdland International BV, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank heeft ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleent, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper bewind of curatele wordt gesteld, heeft Birdland International BV het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Birdland International BV in een dergelijk geval.

Artikel 10.
Mededelingen door of namens Birdland International BV betreffende kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin etc. van geleverde zaken gelden alleen als garanties indien zij door Birdland International BV uitdrukkelijk schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
10.2 Koper neemt de voorschriften inzake wijze van opslag en behandeling van geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten ten aanzien van beschadiging en/of manco binnen ten hoogste acht dagen na ontvangst schriftelijk bij Birdland International BV. Indien niet binnen deze termijn wordt gereclameerd, worden deze zaken geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.
10.3 Reclames worden door Birdland International BV slechts in aanmerking genomen indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Birdland International BV en aan het in het vorige lid bepaalde heeft voldaan, en de beschadigde en/of gebreken het gevolg zijn van een aan Birdland International BV toe berekenbare tekortkoming. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven koper niet het recht alle door Birdland International BV geleverde zaken te weigeren.
10.4 Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is Birdland International BV gehouden hetzij de betreffende zaken te vervangen, hetzij deze zaken te herstellen, hetzij koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van Birdland International BV.
10.5 Koper is gerechtigd ten opzichte van afnemers van koper, consumenten daaronder begrepen, uitlatingen of toezeggingen te doen met betrekking tot de door Birdland International BV geleverde producten en/of aanspraken tot vervanging en/of schadeloosstelling met betrekking tot de door koper geleverde producten welke van Birdland International BV afkomstig zijn. Toezeggingen omtrent reparaties en/of vervanging onder garantie zijn voor Birdland International BV slechts bindend indien zij uitdrukkelijk zonder enig voorbehoud door Birdland International BV zijn gedaan en schriftelijk zijn toegezegd. Indien koper de rechten van Birdland International BV beperkt op schade c.q. inperkt, zal Birdland International BV gerechtigd zijn haar standpunt met betrekking met betrekking tot haar verplichtingen ten opzichte van koper te herzien en/of met betrekking tot de aanspraken van koper af te wijzen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor door koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad, of anderszins is Birdland International BV uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Birdland International BV.
11.2 In geval Birdland International BV jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting, van de betreffende levering, met een maximum van € 2500,00.
11.3 Birdland International BV is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijden van termijnen, noch voor vervolgschade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11.4 Birdland International BV is, in geval zij jegens koper aansprakelijk is, slechts gehouden tot het nakomen van de verplichtingen zoals beschreven in de artikelen 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden.
11.5 Koper vrijwaart Birdland International BV voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van Birdland International BV, door Birdland International BV ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.

Artikel 12. Retourzendingen
12.1 Door Birdland International BV geleverde zaken mogen slechts worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van Birdland International BV. Alle kosten met betrekking tot retourzendingen komen voor rekening van koper
12.2 Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Birdland International BV.

Artikel 13. Aanpassing overeenkomsten
Veranderingen van en aanvulling op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Birdland International BV zijn bevestigd.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen koper en Birdland International BV, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgesteld aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.
14.2 De overeenkomsten tussen koper en Birdland International BV worden beheerst door het Nederlands recht.
December 2005, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht nr. 1096079.